Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Privacyverklaring B-there

In dit document geven wij u informatie hoe de organisatie (B-there) omgaat met uw persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen. 

Contactgegevens 
U kunt ons telefonisch bereiken onder nummer: 0475202175
U kunt ons ook mailen op e-mailadres: info@b-there.eu
Op mijn website https://leden.solopartners.nl/lid/105940 kunt u verdere informatie over mijn organisatie vinden. 

Dienstverlening 
Ten behoeve van onze cliënten verlenen wij zorg gerelateerde diensten en niet-voorbehouden handelingen met betrekking tot die zorg. 

Wat wij voor u gaan doen 
Op basis van een door u aan ons te verstrekken opdracht gaan wij u de zorg verlenen die is geïndiceerd dan wel door u wordt gewenst. 

Uw persoonsgegevens 
Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden. 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om 
Met de gegevens die wij van u ontvang, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens. 

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens? 
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijk de zorg te verlenen die wenst of nodig heeft. Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde zorg te verlenen. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de zorg die wij aan u verlenen. Uiterlijk vijf jaar nadat de zorg die wij aan u hebben verleend is geëindigd, vernietig wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader heb ontvangen. 

Wat zijn uw rechten? 
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen. 

U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos. 

Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens op basis waarvan wij zorg verlenen correct zijn. 

Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in mijn administratie bewaren, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zullen wij dan voldoen. 

Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruik. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mag doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan voldoen. 

Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te geven aan een derde. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren. 

Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvang, dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen. 

Wat is de situatie indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik? Het verlenen van goede zorg staat of valt met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. 

Hebben wij onvoldoende informatie om verantwoorde zorg te verlenen dan zullen wij u informeren dat wij de benodigde of gewenste zorg voor u niet kunnen uitvoeren. 


Heeft u vragen of klachten? 
Heeft u vragen over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. 
Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover eveneens contact opneemt met ons. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt. 
Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www. autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Elektronische communicatie 
Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij garanderen niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijziging van deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.


Cookies 
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Wanneer wij u op onze website om uw gegevens vraag, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: 
1. de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
2. het tijdstip en de duur van uw bezoek;

3. welke pagina's bezocht zijn;

4. foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.